พก.เดินหน้าปรับสภาพบ้านคนพิการ

พก.เดินหน้าปรับสภาพบ้านคนพิการ เพื่อความสะดวก ปลอดภัยและสุขอนามัย ตั้งเป้าปี 61 มอบบ้านให้คนพิการ 2,385 หลัง นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ให้ความสำคัญกับคนพิการ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง มิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

รวมทั้ง ให้คนพิการมีสิทธิได้เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 กำหนดเกี่ยวกับสิทธิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ (10) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การมีผู้ช่วยคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล สิทธิของผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2552 ได้กำหนดแนวทางการคุ้มครองสิทธิคนพิการ เกี่ยวกับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการไว้ว่า การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการโดยการเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่อยู่อาศัยบางส่วนหรือทั้งหมด โดยอาศัยการออกแบบ การซ่อมแซม การก่อสร้าง การใช้เทคโนโลยี หรือวิธีการอื่นใด เพื่อขจัดอุปสรรค หรือจัดให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตในที่อยู่อาศัยนั้นได้ โดยสะดวกและเหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมถึงเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัย ปัจจุบันคนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนคนพิการ จำนวน 1.8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.75 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ทั้งนี้ ในจำนวนนี้มีประชากรคนพิการ ร้อยละ 50.29 มีอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 40.31 ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 61.10 อยู่ในพื้นที่ชนบทและมีฐานะยากจน มีสภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ปลอดภัย และไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ ทั้งนี้ พก. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการประสานและบูรณาการในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมศักยภาพ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ คนพิการ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิและสวัสดิการ รวมถึงขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ และยังเป็นการสร้างความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความปลอดภัย 2.การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 3.การเตรียมการสำหรับในกรณีฉุกเฉิน และ 4.การจัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ใช้สอย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth